ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság

1062 Budapest, Bajza utca 24. III. em.

Képviseli: Balláné Földváry Beáta Ügyvezető

A PARTNEREK, ALVÁLLALKOZÓK ÉS BESZÁLLÍTÓK, MINDEZEK MUNKATÁRSAI, A TRÉNEREK, ÉS A KÉPZÉSEKEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL

A WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”, illetve „adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: „GDPR”), valamint 2011. évi CXII tv. („Infótv.”) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából a természetes személyek személyes adatai kezelése vonatkozásában az alábbi adatkezelési szabályzatot hozta létre és alkalmazza.

Jelen Adatkezelési Szabályzat szóhasználatában:

„Természetes személyek”: A Polgári Törvénykönyv („PTK”, 2013. évi V. tv.) 2: 1. § (1) bekezdésébenfoglaltak szerint.

„Személyes adat”: A GDPR 4. cikk 1. pontja rendelkezései szerint.

„Adatkezelés”: A GDPR 4. cikk 2. pontja rendelkezései szerint

„Adatkezelő”: a Társaság

„Adatfeldolgozó” A GDPR 4. cikk 2. pontja rendelkezései szerint

„Adatvédelmi incidens”: A GDPR 4. cikk 12. pontja rendelkezései szerint

„Érintett felügyeleti hatóság: A GDPR 4. cikk 22. pontja rendelkezései szerint, ahol is a Magyarországon történő adatkezelés vonatkozásában az érintett felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe:1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postafiók: 1530  Budapest, Pf.: 5. web elérhetősége: www.naih.hu, e-mail: ).

Jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései a Társaság partnerei, Alvállalkozói és Beszállítói, mindezek munkatársai, a trénerek, és a képzéseken részt vevő személyek („érintett személyek”) személyes adatai kezelésének szabályaira vonatkoznak.

 

  1. Általános rendelkezések:

1.1 Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő a Társaság, amelynek legfontosabb adatai a következők:

WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság

1062 Budapest, Bajza utca 24. III. em.

Képviseli: Balláné Földváry Beáta Ügyvezető

 

1.2 Adatkezelés és adattovábbítás:

A Társaság, mint adatkezelő a természetes személyek adatait a GDPR 5. cikk (1) bek a) – f) pontjaiban meghatározott alapelvek érvényesülése érdekében úgy kezeli, hogy

  • az adatkezelés annak célja megvalósítása érdekében lehető legszűkebb körben és időtartamban történjen,
  • az érintett természetes személyek az adatkezelés és az adattovábbítás tényéről és az azzal érintett adatok köréről tájékoztatást kapjanak,
  • az adatkezeléssel érintett adatok pontosak és naprakészek legyenek,
  • az adatkezelés olyan módon történjen, amely biztosítja az adatbiztonság követelménye érvényesülését.

A Társaság, mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket tájékoztatja arról, hogy mely személyes adataikat kezeli, ezt milyen jogalap alapján teszi, mely személyes adataik kerülnek, mely adatfeldolgozó számára továbbításra, és arról, hogy mi az adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja. (1. sz. sz. melléklet: adatkezelési és adattovábbítási tájékoztató minta).

A Társaság, mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat által érintett személyes adatot kizárólag

  • kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés, illetve
  • az adatfeldolgozóval megkötött adatfeldolgozási szerződés, illetve
  • az érintett természetes személy írásbeli hozzájárulása alapján

továbbít más személy számára.

Az adattovábbítás vonatkozásában a GDPR V. fejezetében foglaltakat („A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása”) az Európai Unió területén kívülre vonatkozó adattovábbítások vonatkozásában az adatkezelő úgy alkalmazza, hogy mindaddig, amíg a GDPR 45. cikkében meghatározott megfelelőségi határozatok, illetve a 47. cikkben megállapított kötelező erejű vállalati szabályok  nem állnak rendelkezésre, a GDPR V. fejezete körében szabályozott adattovábbításra csak az érintett természetes személy kifejezett jóváhagyása valamint a GDPR 49. cikkében meghatározott feltételek teljesülése, illetve a GDPR 46. cikkében szabályozott megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítás során kerülhet sor.

A Társaság, mint adatkezelő az adatfeldolgozóval megkötendő adatfeldolgozói szerződésben kötelezi az adatfeldolgozót, hogy nyilatkozzon, és vállaljon szavatosságot azért, hogy a továbbított személyes adatok, illetve az adatfeldolgozás során ezekből nyert személyes adatok vonatkozásában mind jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit, mind pedig a GDPR és az Infótv. rendelkezéseit maradéktalanul betartja.

A jelen Adatkezelési Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza azon szervezetek és kapcsolattartóik felsorolását, amelyek számára Társaság, mint Adatkezelő adatfeldolgozás céljából személyes adatokat továbbít.