Általános szerződési feltételek | WIFI Hungária

A WIFI HUNGÁRIA OKTATÓ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 24., cégjegyzékszáma: 01-09-708254;) mint Képző Intézmény – továbbiakban Képző Intézmény – által kiadott ajánlatokkal összhangban értelmezendők, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak Képző Intézmény és Megrendelő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Felnőttképzési törvény Szolgáltatási Szerződés megkötésekor hatályos rendelkezései, valamint a Magyarország ezen időpontban hatályos egyéb, az adott kérdésben irányadó jogszabályai alkalmazandóak.

 1. Képző Intézmény kijelenti, hogy a jelen szerződés körébe tartozó tevékenységek elvégzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel, továbbá megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Képző Intézmény Szolgáltatási szerződést (a továbbiakban Szolgáltatási Szerződés) köt Megrendelővel a konkrét képzés megrendelésére vonatkozóan. Nyílt képzések esetén a jelentkezési lap az ajánlat elfogadásának, vagyis Szolgáltatási Szerződésnek minősül, és jelen ÁSZF szabályai a Felek jogviszonyára értelemszerűen alkalmazandóak.
 1. Képző Intézmény vállalja, hogy

2.1. A Megrendelő Képzésben Résztvevő munkavállalói számára a képzést magas színvonalon elvégzi.
Képző Intézmény az elvégzett feladatok szakszerűségéért felelősséget vállal.

2.2. A képzésekkel összefüggő tananyagokat, oktatási segédleteket, a Képzésben Résztvevők számára véglegesen átadja. Az átadott tananyag, oktatási segédlet a Képző Intézmény, illetve esetenként a képzést megtartó személy szellemi alkotása, ezért ennek bármiféle, akár részleges vagy kivonatos sokszorosítása, feldolgozása, illetve nyilvánosságra hozatala, átadása kizárólag a jogtulajdonos előzetes, kifejezett, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

2.3. Igény szerint színvonalasan felszerelt oktató termet biztosít a vállalt feladatok ellátására megfelelő berendezéssel és felszereléssel.

2.4. A képzések befejezését követően a képzéssel összefüggő dokumentumokat a Megrendelő részére átadja.

2.5. Képző Intézmény Megrendelőt tevékenységéről és a szerződésben rögzített feladatok elvégzésével kapcsolatos ügyek állásáról folyamatosan, illetve a Megrendelő kívánságára bármikor tájékoztatja.

2.6. Képző Intézmény kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését Megrendelő ügyvezetője, illetve az általa erre felhatalmazott képviselője jogosult ellenőrizni, azt jóváhagyni.
Felek egyezően rögzítik, hogy a képzés lebonyolítása során Képző Intézmény más személy közreműködését is igénybe veheti.

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a képzések Megrendelő általi lemondására a képzések előtt 10 munkanappal, írásban vagy elektronikus úton, e-mailen, van lehetőség. Ezen határidő lejárta után, de legkésőbb a képzés kezdete előtt 5 munkanappal érkező írásbeli lemondás esetén a Képző Intézmény jogosult a képzési díj 50%-ának kiszámlázására. A képzések kezdete előtt 5 munkanapnál rövidebb határidővel történő lemondás esetén a Képző Intézmény a képzési díj teljes összegének kiszámlázására jogosult. A Képző Intézménnyel szerződő fél fentiekben maghatározott lemondó nyilatkozata a Szolgáltatási Szerződéstől történő elállásnak minősül. A fentiekkel esik egy tekintet alá az, ha a nyílt képzésre bejelentett személy részvételét mondja le a Képző Intézménnyel szerződő fél, illetve amennyiben e személy a képzésen előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg. A Képző Intézmény fentiek szerinti követelése bánatpénznek tekintendő, és a Felek a Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyben kijelentik azt, hogy a bánatpénz nagysága a Képző Intézmény költségeire, elmaradt hasznára tekintettel került megállapításra, és azt, hogy a Felek ezt arányosnak és méltányosnak tekintik és kölcsönösen elfogadják. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a körülmények úgy kívánják, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a képzés időpontját megváltoztassák, azt egy későbbi időpontban megvalósítsák. A képzés ilyen irányú módosítását Felek egymás felé elvárt időn belül, de legkésőbb a képzés tervezett megvalósítása előtt 10 munkanappal jelzik. Ez esetben Felek bárminemű szankcionálás nélkül a képzést elhalaszthatják, azonban kötelesek a képzés új időpontját legkésőbb egy héten belül kijelölni.
  A képzési díj összegét Megrendelő számla ellenében a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt határidőn belül köteles átutalni a Képző Intézmény részére. A képzési díj akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor a számla teljes ellenértéke a Képző Intézmény számlában megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetére a Képző Intézmény a Szolgáltatási Szerződés megkötéskor hatályos PTK rendelkezések szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni, jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelőtől a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet átültető jogszabályban meghatározott összeg megfizetését követelje.
 1. A Képző Intézmény a Szolgáltatási Szerződés megsértésért, amennyiben az, illetve jelen ÁSZF másképp nem rendelkezik maximum a szolgáltatási díja nagysága erejéig terjedő kártérítéssel tartozik.
 1. A Szolgáltatási Szerződést szerződő felek közös megállapodásukkal, egyező akarattal írásbeli formában megszűntethetik, illetve felbonthatják. A Megrendelő a PTK vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos rendelkezései szerint gyakorolhatja elállási, felmondási jogát azzal a kiegészítéssel, hogy e tárgyban jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni. Több képzésre / egy adott időtartamra megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén az adott szerződés a fentiektől eltérően, vagy azt kiegészítően határozhatja meg a Megrendelő felmondása / elállása esetén irányadó szabályokat. Abban az esetben, ha a Felek a Szolgáltatási Szerződést olyan tartalommal kötik meg, hogy a Képző Intézménnyel szerződő fél egy meghatározott időszakon belül legalább meghatározott számú képzést vesz igénybe, illetve legalább meghatározott számú személyt jelent be nyílt képzésre, és e fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a nyílt képzésre bejelentett személy(ek) a képzésen nem jelennek meg, illetve a fél a Szolgáltatási Szerződést nem a Képző Intézménynek felróható okból felmondja, vagy attól eláll, akkor a Képző Intézmény jogosult arra, hogy az igénybe nem vett képzések Szolgáltatási Szerződés alapján megállapítható díját bánatpénzként a vele szerződő Félnek kiszámlázza. A Felek a Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyben kijelentik azt, hogy a bánatpénz nagysága a Képző Intézmény költségeire, elmaradt hasznára tekintettel került megállapításra, és azt, hogy a Felek ezt arányosnak és méltányosnak tekintik és kölcsönösen elfogadják.
 1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tartalmát üzleti titokként kezelik, s az abban foglaltakat a jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével harmadik személy tudomására nem hozzák, ide nem értve Képzésben Résztvevőnek a képzésről nyújtott tájékoztatást. Felek megállapodnak abban is, hogy Megrendelő a Képző Intézménytől a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok teljesítésével összefüggésben átvett dokumentumokat, okiratokat, a megszerzett ismereteket kizárólag saját munkavállalói tekintetében jogosult felhasználni.
 1. Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Képző Intézmény Megrendelő cégnevének és a képzés témájának megjelölésével a szerződés tárgyát képező tevékenységet Referencialistáján feltüntesse.
 1. Jelen szerződési feltételek alapján kötött Szolgáltatási Szerződést érintő bármely közlés vagy módosítás csak írásban érvényes, eredeti okirat személyes átadásával, vagy a másik fél által külön, kifejezett nyilatkozattal visszaigazolt telefax-szal, vagy a másik fél által külön, kifejezett nyilatkozattal visszaigazolt e-mailben, vagy ajánlott levélpostai küldeményként a másik fél Szolgáltatási Szerződésben meghatározott címére megküldve.
 1. A jelen szerződési feltételek alapján megkötött szerződésekre a magyar anyagi jog rendelkezéseit kell alkalmazni. A vitás kérdéseket felek először megpróbálják békés megegyezés útján rendezni. Amennyiben 15 napon belül nem tudnak egyezséget kötni, akkor bármely Fél jogosult a Polgári Perrendtartás szerint illetékes bíróság előtt keresetet indítani a másik fél ellen. Abban az esetben, ha a Képző Intézménnyel szerződő fél személyes joga nem magyar, a Felek a Szolgáltatási Szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságában.
 1. Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette, azokat kifejezetten elfogadja, és nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit tisztességesnek, világosnak, egyértelműnek tartja.

Budapest, 2020.01.02.